Vedtægter Download som PDF-fil

Vedtægter for

”Kunstcirklen af 16. september 2003”

 

 

§1

 

Kunstcirkelens navn er ”Kunstcirkelen af 16. september 2003 ” med hjemsted i Hjørring.

 

§2

 

Det er cirklens formål gennem indkøb, cirkulation og auktion at sprede kendskab til og forståelse af kunst i enhver form (billeder, skulpturer m.m.).

 

§3

 

Kunstcirklen består så vidt muligt at 11 medlemmer. (se bilag C)

 

§4

Økonomi.

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling gældende for de  kommende 12 mdr., der indbetales på den af kunstcirklens oprettede kassekredit

Kunstcirklens stiftere er enige om, at denne kassekredit på max 25.000,00 DKK skal nedbringes hurtigst muligt.

 

Cirklens regnskab køres over en kassekredit, idet hvert medlem selv indbetaler det fastsatte  kontingent (se bilag B). Fuldmagt til at hæve penge på kassekreditten har formand og kasserer hver for sig. Der føres kontoblad for hvert par.

Det er derfor vigtigt, at man husker at opgive navn ved indbetaling til kontoen.

Driftsudgifter som renter m.m. opgøres inden hver auktion.

Udgiften fordeles ligeligt på medlemmernes konto og fratrækkes indskuddet. Eventuelt overskud /underskud fra auktionen fordeles også ligeligt på medlemmerne efter auktionen.

 

Foreningens formue, som overstiger 11.000,00 DKK fordeles ligeligt på de enkelte medlemmers konti.

 

Ved cirkelens opstart indbetaler hvert medlem 1.000,00 DKK til dækning af de første 4 måneders kontingent.

 

Hvert medlem hæfter personligt for det lånte kunstværk i tilfælde af tyveri, brand, hærværk samt beskadigelse.

 

§5

Bestyrelse

Hvert år den 1. fredag i november afholdes generalforsamling, hvorunder valg af bestyrelse finder sted. Bestyrelsen er på tre medlemmer, som består af formand, kasserer, sekretær. Desuden vælges 2 revisorer som vælges for 2 ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, således at formanden er på valg de lige årstal, medens de to øvrige medlemmer er på valg de ulige årstal.

 

Møder afholdes efter skøn, eller såfremt mindst 3 medlemmer kræver det. Ved afstemning gælder almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Fuldmagt kan benyttes.

 

Medlemmerne hæfter solidarisk for det økonomiske ansvar (kassekredit).

 

 

§6

Indkøbskomite

På generalforsamlingen, der er cirklens øverste myndighed, vælges endvidere en indkøbskomite, der består af 3 medlemmer, hvoraf èn skal være indkøbsleder

Samtlige medlemmer i indkøbskomiteen er på valg hvert år.

 

På generalforsamlingen den 16. september 2003 vælges ligeledes en anden indkøbs-komite, som skal forestå indkøb af kunst til kunstcirkelen i det andet år -2004/5, og derved have dem klar til præsentation ved generalforsamlingen i 2004.

 

Indkøbskomiteens medlemmer samt deres evt. ægtefæller skal tilvejebringe kunstværker til brug ved det pågældende års cirkulation, idet indkøbene skal ske i nøje samarbejde med kassereren. Indkøbskomiteens medlemmer kan vælge at købe kunstværkerne sammen og / eller hver for sig.

 

Indkøbslederen er overfor kunstcirklen ansvarlig for at indkøb af kunstværker finder sted,

 

Genvalg kan finde sted, men kan dog nægtes. Som suppleant vælges automatisk evt. ægtefælle til de i indkøbskomiteen/bestyrelsen valgte medlemmer.

 

§7

Auktionen

Samtidig med generalforsamlingen afholdes auktion over kunstværkerne. (se bilag A)

 

Bestyrelsen fastsætter hvert år, hvor stor en del af det indbetalte beløb, der skal godskrives medlemmerne ved køb af kunstværker.

 

Der er ingen købepligt på auktionen. Det ubenyttede beløb henstår på kunstcirkelens konto til brug ved senere køb. Renterne af det indestående beløb tilfalder kunstcirkelen.

 

Et medlem der på auktionen køber et kunstværk, hvorpå købesummen ikke kan dækkes af det godskrevne beløb, indbetaler det resterende beløb senest 8 dage efter auktionen.

 

 

 

 

 

 

§8

Udtræden af kunstcirklen

Udtræden af kunstcirklen sker ved, at det udtrædende medlem er forpligtiget til at udnytte sit i cirklen godskrevne tilgodehavende til køb af kunstværker på auktionen, således at det udtrædende medlem ikke kan kræve at få sit tilgodehavende udbetalt kontant.

 

Udmeldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel op til næst kommende generalforsamling/aktion. Dvs. udtrædelse sker efter afholdt aktion.

 

Ved opgørelse af medlemmets tilgodehavende ses der bort fra det af bestyrelsen fastsatte beløb, der er afsat til cirklens drift.

 

 

§9

Nye medlemmer

Generalforsamlingen afgør, hvem der skal optages som nyt medlem i kunstcirklen, idet der for medlemmerne fremlægges en emneliste. Alle medlemmer i kunstcirklen kan stille forslag til emnelisten, dog senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

§10

Generalforsamlingen og auktionen

Generalforsamlingen og auktionen holdes samme dag, efter at kunstgenstandene har cirkuleret til alle medlemmer.

 

Formand aflægger årsberetning, kassereren fremlægger revideret regnskab.

 

Hvis et medlem er forhindret i at deltage i auktionen, kan tilbud afgives i en lukket kuvert på de genstande, man ønsker at byde på.

 

Kunstcirklens medlemmer skal kende kunstværkernes indkøbspris.

 

Generalforsamlingen og auktionen afholdes privat eller i lokaler tilknyttet arbejdspladser

I forbindelse med auktionen afholdes der fælles spisning. Udgifterne til spisningen afholdes af medlemmerne selv.

 

Ombytning af kunstværker sker ved afhentning hver den 1.  i måneden senest den 7., og ombytningen sker efter en af bestyrelsen fastlagt turnusordning. (se bilag C)

 

§11

 

Ved vedtægtsændringer gælder almindelig stemmeflertal ved afstemning.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Fuldmagt kan benyttes.

 

by Mads Klitt